Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech
  Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2008/2009 

             

 

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:

 

1.         Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.

2.         Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

3.         Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

4.         Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

5.         Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

6.         Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

7.         Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.

8.         Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa
i profilaktyki.

9.         Dokumentowanie działań.

10.     Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki
i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.

            

Zadania:

Formy realizacji

I. Diagnoza stanu bezpieczeństwa    w szkole

1. Opracowanie narzędzi badawczych, mierzących stan 

    bezpieczeństwa w szkole (wzory ankiet dla uczniów,  

    nauczycieli i rodziców) , przeprowadzenie badań  

    diagnostycznych, sformułowanie wniosków .

 

2. Analiza wniosków z pracy wychowawczej i profilaktycznej  

    szkoły .

    Obserwacja uczniów i monitoring,

    Analiza stanu zagrożeń występujących w szkole i poza nią,

    Konsultacje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,          rodzicami na temat stanu bezpieczeństwa w szkole oraz          występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia.

Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące poczucia bezpieczeństwa w szkole.

 

3.  Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy  

     bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o wsparcie realizacji  

     programów i projektów edukacyjnych promujących  

     bezpieczeństwo.

 

II. Wdrożenie programu ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?

 

1. Natychmiastowa reakcja i działania w sytuacjach kryzysowych  

    zagrażających bezpieczeństwu w szkole (sytuacje nagłe).

 

2. Zainstalowanie w newralgicznych miejscach w  szkole i na jej  

    terenie monitoring z możliwością rejestracji zdarzeń;.

 

3. Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji w Chorzowie,  

    polegająca na;

-wzywaniu policji w celu  interwencji w przypadkach

opisanych w procedurach postępowania;

-akcje edukacyjne prowadzone przez policję.

 

4. Stała współpraca z Wydziałem Sądu Rodzinnego w Chorzowie,  

    polegająca na:

-systematycznej wymianie informacji pomiędzy szkołą 

a kuratorami sądowymi;

-zawiadamianie sądu w przypadkach zachowań uczniów świadczących o demoralizacji;         

 

III. Edukacja prawna z zakresu bezpieczeństwa w szkole.     

 

1.  Zapoznanie RP oraz pracowników szkoły z procedurami interwencyjnymi oraz systemem ewakuacji szkoły.

 

2. Przeprowadzenie spotkań z uczniami , rodzicami w celu   

    Omówienia sytuacji kryzysowych i sposobu reagowania na nie.

 

IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych 

i profilaktycznych     

 

1. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań

    integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny.

 

2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji,   Strażą Pożarną,  

    kuratorami Sądu Rodzinnego w Chorzowie w zakresie:  

    interwencji w sytuacjach kryzysowych i promocji zasad  

    bezpieczeństwa.

 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej

PPP, Poradnia Uzależnień, itp

 

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji  poprawy bezpieczeństwa w szkole.

 

5. Promowanie działań szkoły w zakresie bezpieczeństwa.

 

V. Dokumentowanie pracy.  

 

1. Plan pracy koordynatora.

2. Rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych na terenie szkoły

3. Sprawozdanie z pracy koordynatora                         

  ds. bezpieczeństwa w szkole.

 
    

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz kontrast

Czcionka

Wybierz swój zawód!

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech